luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

Uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 17 października 2015 r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat biorą udział w misjach poko­jowych, stabilizacyjnych i humanitarnych realizowanych pod egidą Organizacji Naro­dów Zjednoczonych a także, z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa, pod kierownic­twem innych organizacji między­narodowych. Celem tych misji jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata, oraz wygaszanie konfliktów zbrojnych i pomoc miejscowej ludności.
Rozproszeni po całym kraju i poza jego granicami uczestnicy misji pokojo­wych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodo­wych pragną kultywować tradycje zwią­zane ze służbą na rzecz pokoju i bezpieczeń­stwa międzynarodowego oraz popularyzować idee i zadania misji wśród polskiego społeczeństwa. Odczuwają również potrzebę integracji w celu podtrzymy­wania na­wiązanych w trudnych i niebezpiecznych warunkach służby osobistych więzi i przy­jaźni.
Realizacji tych potrzeb służyć będzie stowarzyszenie skupiające w swych sze­regach komba­tantów/weteranów misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczo­nych zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwie­tnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z pn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, sku­piającą w swych szeregach obywateli polskich mają­cych pełną zdolność do czyn­ności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele sta­tutowe Stowarzyszenia i spełniają statutowe wymogi członkostwa.
 2. Do Stowarzyszenia mogą również należeć cudzoziemcy spełniający statutowe wymogi członkostwa i mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy­pos­politej Polskiej.

 §3

Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§4

Stowarzyszenie i wszystkie jego ogniwa zachowują w swej działalności statutowej neutralność polityczną i tolerancję światopoglądową.

§5

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego na obsza­rze mandatowym misji.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć koła oraz kluby środowiskowe.

§7

 1. Władze Stowarzyszenia posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowią­zu­jącymi przepisami prawa oraz używają tłumaczeń nazwy Stowarzysze­nia w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniający je znak graficzny (logo) oraz ustano­wić i nadawać odznaki organizacyjne, medale okolicznościowe i pamiątkowe.
 3. Stowarzyszenie oraz koła mają prawo do posiadania sztandarów.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną i świadczenia członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może należeć do organizacji międzyna­rodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działają­cego w Polsce, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzecz­ności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej i statutem Stowarzy­szenia oraz nie naru­szają zobowiązań wynikają­cych z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§10

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji poza granicami państwa oraz stymulowanie ich aktyw­ności w życiu społecznym;
 2. Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynaro­dowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świe­cie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy;
 3. Popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, dotychczasowych osiągnięć i doświad­czeń Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność mi­sjach w różnych częściach świata;
 4. Reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowa­rzyszenia wo­bec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych pod­miotów;
 5. Działanie na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych weteranów i ich rodzin;
 6. Kultywowanie tradycji oręża polskiego, propagowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży patriotyzmu i postaw proobronych, a także upamiętnianie miejsc wydarzeń historycznych oraz osób z nimi związanych;
 7. Współdziałanie i współpraca z organami administracji państwowej i samorządo­wej, parlamentem i Urzędem Prezydenta w zakresie celów stojących przed Sto­wa­rzy­szeniem;
 8. Współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi po­dobny cha­rakter i cele;
 9. Umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowi­sku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytu­cjami wojskowymi i cy­wilnymi;
 10. Ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;
 11. Organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojsko­wych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji w tym pomocy mate­rialnej ze środków Stowarzyszenia;
 12. Udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej, oraz ich rodzinom;
 13. Współpraca z placówkami naukowymi, m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, w bada­niach nad skutecznością działań misji pokojowych, stabilizacyjnych i huma­­nitarnych, w tym kontyn­gentów polskich w tych misjach. 
 §11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku pu­blicznego.

 1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  1. Uczestnictwo członków w działalności władz Stowarzyszenia, kół i klubów środowi­sko­wych;
  2. Przedstawianie właściwym władzom i organom administracji postulatów oraz opi­nii    w sprawach weteranów misji;
  3. Rozwijanie działań służących rozpoznaniu warunków socjalno-bytowych wetera­nów misji i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem weteranów poszkodowa­nych w tych misjach;
  4. Inspirowanie i organizowanie, w razie potrzeby pomocy dla osób określo­nych w pkt. c;
  5. Inspirowanie członków Stowarzyszenia do włączania się w działalność wspólnot oraz społeczności lokalnych;
  6. Organizowanie konferencji naukowych, wystaw, odczytów, spotkań i pre­lekcji oraz współuczestnictwo w organi­zowaniu przedsięwzięć poświęco­nych roli Polski i Polaków, a także ONZ i innych organizacji w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa światowego;
  7. Zgłaszanie kandydatów i wspieranie swoich członków kandydujących do orga­nów władz samorządowych;
  8. Umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku wetera­nów działań poza granicami państwa;
  9. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organiza­cjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą;
  10. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przekwalifikowania i dosko­­na­lenia zawodowego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uprawnień weteranów i weteranów poszkodowanych;
  11. Organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla rodzin poległych na misjach;
  12. Popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicą, osiągnięć i doświadczeń Pol­ski w or­ganizowanych przez międzynarodową społeczność misjach na świecie;
  13. Organizowanie pomocy dla poszkodowanej ludności zamieszkałej na obsza­rach mandatowych działania Polskich Kontyngentów Wojskowych;
  14. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami skupiającymi wetera­nów misji w innych krajach;
  15. Publikowanie książek, broszur, artykułów, relacji ze spotkań dotyczących misji pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

  1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla weteranów i osób starszych z zakresu prawa, gospodarki, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, umiejętności interpersonalnych;
  2. Realizacja programów edukacyjnych i warsztatów o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu;
  3. Organizowanie, a także uczestnictwo w organizowaniu, przedsięwzięć służą­cych zwiększeniu aktywności fizycznej i turystyczno-rekreacyjnych wetera­nów i osób starszych;
  4. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany doświad­czeń;
  5. Organizowanie, a także współuczestnictwo w organizowaniu, imprez spor­towo-obronnych, podróży wojskowo-historycznych, krajoznawczych, imprez kulturalnych, spotkań służących integracji środowisk kombatanckich i wete­ranów oraz współpracy międzypokoleniowej;
  6. Inspirowanie oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych żołnierzy.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierają­cych.
 2. Dowodem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, który uczest­niczył lub uczestniczy w misji pokojowej, stabilizacyjnej lub humanitarnej ONZ albo innej organizacji między­narodowych realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, spełnia wy­mogi określone w § 2 ust. 1 ni­niejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświad­czenie woli.
 2. Cudzoziemiec nie mający miejsca za­mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile spełnia wymogi statu­towe może zostać członkiem honorowym lub wspierającym.

§14

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd koła i przedstawia do zatwierdzenia na zebraniu koła.

§15

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą być członkami Stowarzyszenia po uzy­skaniu zgody właściwych władz wojskowych.

§16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
 2. Uczestniczyć w zebraniach kół i klubów środowiskowych;
 3. Uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia;
 4. Brać udział w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwa­ły ich doty­czące;
 5. Korzystać z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia;
 6. Odwoływać się w sprawach osobistych do władz Stowarzyszenia;
 7. Nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;
 8. Reprezentować, z upoważnienia właściwych władz, Stowarzyszenie na im­pre­­zach organi­zowanych przez organy władzy, administracji lub organizacje poza­rządowe;
 9. Uczestniczyć w kontaktach z zagranicznymi stowarzyszeniami weteranów;
 10. Wyjaśniać wszelkie wątpliwości w określonych statutem strukturach władz Stowa­rzysze­nia;
 11. Wspierać działalność Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i obo­wiązują­cymi przepisami prawa.

§17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

 1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do posta­no­wień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 3. Przestrzegać zasad honoru oraz godności weteranów misji;
 4. Należeć do jednego z kół i opłacać regularnie składki członkowskie.

§18

Przynależność do Stowarzyszenia nie ogranicza praw jego członków do działalności w legal­nie istniejących partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz przy­należności do związków wyznaniowych.

§19

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia przyznaje uchwałą Zarząd Główny na wniosek koła.
 3. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach organi­zowa­nych przez Stowarzyszenie, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach kół i w zjazdach delegatów.

§20

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna honoru­jąca cele statutowe i udzielająca Stowarzyszeniu lub jego członkom po­mocy w różnych for­mach.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje w dro­dze uchwały właściwy terytorialnie zarząd koła, w którym ubiegająca się o członkostwo osoba złoży stosowne oświadczenie woli.
 3. Członkostwo osoby wspierającej ustaje w trybie określonym w ust. 2.
 4. Członkowie wspierający są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również mogą uczestniczyć w zebraniach kół.

§21

 1. Za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być przyznawane następu­jące wyróż­nienia:
  1. Dyplom uznania lub list gratulacyjny;
  2. Nagroda pieniężna lub rzeczowa;
  3. Nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;
  4. Nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 a przyznaje Prezydium Zarządu Głównego, a pozostałe Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§22

Za wyróżniającą działalność Zarząd Główny Stowarzyszenia może wnioskować do właści­wych władz o włączenie członków Stowarzyszenia do składu delegacji wyjeż­dżających służ­bowo w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

§23

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;
  2. Skreślenia z listy członków;
  3. Śmierci członka.

§24

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek zarządu koła w drodze uchwały podjętej przez zebranie koła w przypadku:

a. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;

b. nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad roku;

c. naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie, za pośred­nictwem zarządu koła, do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiado­mienia o skreśleniu.

§25

Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji społecz­nych we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§26

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą:

  1. Władze naczelne;
  2. Koła;
  3. Kluby środowiskowe.

§27

 1. Władze naczelne są wybierane na Zjeździe w głosowaniu tajnym z nieograniczo­nej liczby delegatów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowa­nia.
 2. Władze kół są wybierane w głosowaniu, zgodnie z decy­zją zwykłej większości człon­ków, uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu wybor­czym. W tym samym trybie są wybierani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią gło­sów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypad­ków uregulowanych odrębnie w niniejszym statucie.

§28

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów i zebrania członków kół Stowarzyszenia są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestni­czy w nich, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów i zebranie kół zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnio­nych do głosowania.
 3. Rozpoczęcie Krajowego Zjazdu Delegatów lub zebrania koła w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, pół godziny później, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zjazdu lub zebrania nie posta­nowiono inaczej.

§29

 1. W razie rezygnacji członka władz Stowarzyszenia z pełnionej funkcji, władze te mogą do­kooptować w drodze uchwały nowego członka za jego zgodą spośród członków zwyczajnych.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć połowy wybranych członków na Krajowym Zjeździe Delegatów lub zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wy­borczym) koła.
 3. W przypadku, gdy członek władz Stowarzyszenia nie bierze udziału w działal­ności władz, do których został wybrany, zarząd danego szczebla Stowarzyszenia może w drodze uchwały skreślić go z tej funkcji, o czym powinien zostać powiadomiony pisemnie. Od po­wyższej decyzji zarządu skreślonemu członkowi służy prawo odwołania się do zebrania koła, a w przypadku członka władz naczelnych do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

 §30

 1. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Sto­warzyszenia na tym samym szczeblu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych mogą brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach zarządu danego szczebla.

§31

Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane:

 1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków skierowane do Stowa­rzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
 2. Informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach oraz innych decy­zjach dotyczących istotnych spraw Stowarzyszenia i jego członków.

§32

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia oraz Delegatów na Krajowy Zjazd trwa cztery lata.

 

 Rozdział V

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§33

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§34

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów każdorazowo ustala w drodze uchwały Za­rząd Główny na pół roku przed terminem zjazdu.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach kół oraz – o ile nie są delegatami – z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniach członkowie władz naczelnych, członkowie honorowi Sto­warzyszenia i osoby zaproszone.

§35

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny, co cztery lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny informuje pisem­nie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedze­niem.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ob­rad, którego projekt w dniu jego rozpoczęcia przedstawia Zarząd Główny Stowa­rzyszenia.

§36

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:
  1. z inicjatywy Zarządu Głównego wyrażonej w formie uchwały;
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby kół.
 2. Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt b i c zwołuje Nadzwy­czajny Zjazd Delegatów w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatnich zebra­niach kół, a do obrad stosują się odpowiednio przepisy §§ 28 oraz 35 ust. 2 i 3 statutu.

§37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w tym statucie;
 2. Uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. Uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia;
 4. Wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głów­nej Komisji Rewizyjnej;
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Krajowego Zjazdu Dele­gatów;
 7. Ocena działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowa­rzy­sze­nia w okresie od ostatniego Zjazdu oraz rozpatrywanie wnio­sku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznacze­nia jego majątku.

ZARZĄD GŁÓWNY

§38

Zarząd Główny jest organem wykonawczym, który w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

§39

 1. Zarząd Główny powoływany jest w składzie 21 członków
 2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 9 członków, w tym: pre­zesa, wiceprezesów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzy­szenia, sekretarza generalnego i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co pół roku.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium, zawiadamiając pisemnie wszystkich członków Zarządu z 14. dniowym wyprzedzeniem o terminie, miej­scu i porządku obrad oraz określając sposób i miejsce udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad.
 5. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomoc­nym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp­stwo skarbowe.

§40

Posiedzenie Zarządu Głównego może zostać także zwołane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§41

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajo­wego Zjazdu Delegatów;
  2. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację Stowarzyszenia oraz proble­matyki misji wśród społeczeństwa naszego kraju i za granicą;
  3. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyj­nych, sa­morządowych, jak też organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz współ­praca i współdziałanie z tymi władzami, organizacjami i stowarzy­szeniami;
  4. Współpraca i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorzą­dowej, parlamentem i Urzędem Prezydenta;
  5. Dokonywanie badań i analiz dotyczących sytuacji socjalno-bytowej wetera­nów, członków Stowarzyszenia oraz rodzin poległych na misjach;
  6. Ewidencja członków honorowych,kół i klubów, podejmowanie uchwał w spra­wie wpro­wa­­dze­nia regulaminów i instrukcji dla ogniw terenowych;
  7. Określanie kierunków działalności, koordynowanie, nadzorowanie oraz udzie­la­­nie pomocy kołom;
  8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zebrań kół Stowarzyszenia i ich zarzą­dów;
  9. Uchylanie uchwał kół Stowarzyszenia i ich zarządów, jeżeli są one sprze­czne z prze­pisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
  10. Powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie za­sad ich funkcjonowania;
  11. Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podzia­łu;
  12. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz ustalanie budżetu;
  13. Rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głów­nego;
  14. Składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;
  15. Zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;
  16. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego;
  17. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia po­mocy fi­nansowej lub materialnej, z zasobów Stowarzyszenia, osobom o któ­rych mowa w pkt e;
  18. Rozpatrywanie odwołań i zapytań Kół oraz indywidualnych członków Stowa­rzy­szenia;
  19. Składanie sprawozdań organom państwowym nadzorującym Stowarzysze­nie.
 2. W przypadku utworzenia w danej miejscowości lub w jej najbliższej okolicy kilku kół Zarząd Główny Stowarzyszenia, na wniosek tych kół może określić tryb po­woływania oraz zakres kompetencji struktury rejonowej.
 3. W sprawach pilnych przekraczających kompetencję Prezydium Zarządu Głów­nego głosowania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być przepro­wadzone drogą elektroniczną.

§42

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzy­sze­­nia kie­ruje Prezydium Zarządu Głównego, które posiada wówczas kompe­tencje określone w § 41 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e, f, g i q Statutu.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium mogą uczestniczyć, z gło­sem dorad­czym, zaproszeni przedstawiciele władz i organów administracji oraz organizacji pozarządowych.
 4. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej działal­ności.

§43

Prezydium Zarządu Głównego może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia, okre­ślać ich zadania oraz ustalać wysokość wynagrodzeń w ramach posiadanego bu­dżetu.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§44

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków Stowarzyszenia, w tym jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Główna Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady działania pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głów­nego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspól­nym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbo­wej.
 5. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby ska­zane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§45

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzysze­nia, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;
 2. Składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania obejmującego oce­nę cało­kształtu działal­ności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowa­rzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 3. Przedstawianie raz w roku Zarządowi Głównemu informacji o wykonaniu bu­dżetu oraz wynikach przeprowadzonych kontroli;
 4. Możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posie­dze­niach Za­rządu Głównego i jego Prezydium;
 5. Nadzór nad działalnością pozostałych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

KOŁA I KLUBY STOWARZYSZENIA

KOŁA

§46

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła, tworzone na podsta­wie wniosku komitetu organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia.
 2. Do utworzenia koła wymagana jest liczba, co najmniej 7 członków.
 3. Członkowie zrzeszeni w kołach, kierując się postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami władz, realizują cele i założenia programowe Stowa­rzyszenia.

§47

Władzami koła są:

 1. Zebranie członków koła;
 2. Zarząd koła;
 3. Komisja rewizyjna koła.

 §48

 1. Najwyższą władzą koła jest zebranie członków, które odbywa się, co naj­mniej raz na kwartał, zgodnie z planem opracowanym przez zarząd koła.
 2. Zebranie koła może także zostać zwołane na wniosek Zarządu Głównego, komisji rewizyj­nej koła lub 1/3 liczby jego członków.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się raz na 4 lata, a ponadto zarząd koła przedstawia na zebraniach roczne sprawozdania z prowadzonej działalności.
 4. Członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, o ile nie są zarazem członkami danego koła, biorą udział w zebraniach kół wyłącznie z głosem doradczym.
 5. Zarząd koła na 7 dni przed planowaną datą zebrania zawiadamia człon­ków i za­pro­szonych gości o miejscu, terminie i porządku obrad.

§49

Do kompetencji zebrania koła należy:

 1. Uchwalanie planów działania i budżetów koła;
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnych koła;
 3. Ocena działalności koła i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych spra­wach;
 4. Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej koła;
 5. Wybór – według zasad ustalonych przez Zarząd Główny – delegatów na Kra­jowy Zjazd Delegatów;
 6. Przyjmowanie nowych członków i skreślanie – na podstawie postanowień za­war­tych w niniejszym statucie – członków należących do danego koła;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 59.

§50

 1. Zarząd koła składa się z 3 – 7 członków i wybiera spośród siebie prezesa, sekreta­rza i skarb­nika. W razie powołania zarządu liczącego powyżej 3 osób można wybrać wicepre­zesa.
 2. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia. Posiedzenia zarzą­du odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§51

Do kompetencji zarządu koła należy:

 1. Wykonywanie uchwał, wytycznych i regulaminów władz naczelnych Stowa­rzy­szenia;
 2. Reprezentowanie interesów członków koła i działanie w ich imieniu na ze­wnątrz;
 3. Przygotowanie projektów planu działania i budżetu koła;
 4. Inicjowanie współpracy z miejscowymi organami władzy i administracji oraz or­gani­zacjami pozarządowymi;
 5. Prowadzenie na danym terenie działalności wyjaśniającej znaczenie udziału obywa­teli polskich w misjach pokojowych, stabilizacyjnych oraz humanitar­nych ONZ i innych organi­zacji międzynarodowych;
 6. Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw integrujących zamieszkałych na da­nym te­renie działalności koła weteranów;
 7. Otaczanie opieką i udzielanie pomocy rodzinom poległych na misjach oraz wete­ranom poszkodo­wanym i ich rodzinom;
 8. Inspirowanie lokalnych organów władzy i admini­stracji oraz organiza­cji poza­rządowych do udzielania pomocy osobom określonym w pkt. g;
 9. Prowadzenie ewidencji członków koła i zbieranie składek członkowskich;
 10. Zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasa­dami okre­ślonymi przez Zarząd Główny;
 11. Przedstawianie wniosków w sprawie wyróżnień członków koła;
 12. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach koła;
 13. Zwoływanie zebrań koła;
 14. Składanie pisemnych sprawozdań z działalności statutowej koła wg. przyję­tych usta­leń Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§52

 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 – 5 członków i wybiera spośród siebie przewod­niczą­cego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
  1. Kontrolowanie działalności koła, w szczególności gospodarki finansowej i regu­larno­ści opłacania składek członkowskich;
  2. Składanie zarządowi koła okresowych informacji o wyni­kach prowadzonych kontroli;
  3. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła;
  4. Składanie sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wybor­czych koła wraz z oceną działalności ustępującego zarządu;
  5. Ocena realizacji postanowień statutowych.

§53

 1. Rozwiązanie koła może nastąpić na podstawie uchwały zebrania koła, przyjętej wię­kszością, co najmniej 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych koła, lub na mocy uchwały Zarządu Głównego Sto­wa­rzyszenia w przypadku braku działalności statutowej koła, mniejszej niż sied­miu liczby członków zwyczajnych koła lub wykazania działalności sprzecznej ze statutem – po uzyskaniu pisemnej opinii Głównej Komisji Rewizyjnej, z uwzględ­nie­niem wymogów § 63.
 2. W wypadku rozwiązania koła jego aktywa, zobowiązania i dokumentacja są przejmowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

KLUBY ŚRODOWISKOWE

§54

 1. Weterani niezależnie od przynależności do kół, mogą zrzeszać się w klubach śro­dowiskowych.
 2. Kluby środowiskowe mają charakter ogólnokrajowy i mogą skupiać uczestników konkret­nej misji, bądź konkretnej zmiany (rotacji) tej misji.

 

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§55

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imie­niu Stowa­rzyszenia jest upoważniony Zarząd Główny.

§56

 1. Majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapi­sów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarno­ści społecznej.
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowi­zny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określo­nych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działal­ności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Sto­warzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na statutową działalność pożytku pu­blicznego Stowarzyszenia.
 6. Władze Stowarzyszenia działając w jego imieniu nie mają prawa:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzysze­nia w sto­sunku do jego członków, członków organów lub pracowników, a także w stosunku do ich „osób bliskich” w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie;
  2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków or­ga­nów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferen­cyjnych warunkach;
  3. Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków orga­nów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzy­szenia;
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w któ­rych uczest­niczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow­nicy oraz ich „osoby bliskie” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§57

 1. Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
 2. Podstawę gospodarki finansowej władz Stowarzyszenia stanowią uchwalone przez nie budżety.

§58

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzy­sze­nia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wi­ceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
 2. Do ważności oświadczeń woli niewymienionych w ust. 1 i pozostałych dokumen­tów Za­rządu Głównego lub jego Prezydium wymagany jest podpis prezesa tego Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – wiceprezesa lub upoważnionego se­kretarza generalnego.

§59

 1. Każde koło ma prawo podwyższenia wpisowego i składki członkowskiej ponad ustalone w Stowarzyszeniu wysokości, a uzyskane w ten sposób fundusze zużyć na pokrycie wła­snych potrzeb statutowych określonych uchwałą ogólnego zebra­nia koła.
 2. W szczególnych przypadkach zarząd koła może zastosować ulgi lub zwolnić z obowiązku opłaty składki członkowskiej.
 3. Koło przekazuje określoną przez Zarząd Główny część składek członkowskich do Za­rządu Głównego.

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§60

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podję­tej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

§61

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia po­dejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obec­ności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

 1. O rozwiązaniu Stowarzyszenia może również zdecydować sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwida­tora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§63

 1. W przypadku rozwiązania koła Zarząd Główny Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. Na przewodniczącego komisji wyznacza się członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpiecza­jący mają­tek koła przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.
 3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego koła. Pozostający po likwida­cji koła majątek oraz jego fundusze należy przekazać do Zarządu Głów­nego.