luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Odznaka Pamiątkowa Weterana Działań Poza Granicami Państwa

 

R E G U L A M I N

nadawania

„Odznaki Pamiątkowej Weterana Działań Poza Granicami Państwa”

§ 1

W roku 2014 Uchwałą Koła Akademickiego Nr 47 SKMP ONZ ustanowiono

„Gwiazdę Weterana Działań Poza Granicami Państwa”.

Inicjatorami tej idei i współtwórcami pamiątkowej odznaki byli Koledzy śp. Jerzy Tomasz Limanowski – ówczesny Prezes Koła oraz Leszek Tanaś. W związku z dużym zainteresowaniem oraz potrzebą honorowania obywateli polskich uczestników działań na rzecz pokoju, Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ uchwałą Nr 22/ZG/IV/2019 z 2 sierpnia 2019 r., zatwierdzoną Uchwałą Nr 3 V Krajowego Zjazdu Delegatów, postanowił kontynuować emisję tej odznaki pod nazwą
Odznaka Pamiątkowa Weterana Działań Poza Granicami Państwa”.

§ 2 

Intencją reaktywacji jest wprowadzenie odznaki pamiątkowej, która byłaby zaszczytnym i honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę na wniosek Prezesów Kół Terenowych SKMP ONZ.

§ 3

Wzór Odznaki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

Odznaka Weterana może być nadawana tylko członkom zwyczajnym Stowarzyszenia oraz Weteranom – uczestnikom misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ, NATO i UE – bliźniaczych Stowarzyszeń i Zrzeszeń.

§ 5

Odznakę nadaje się Uchwałą Kapituły Zarządu Głównego wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu Koła. Każda posiada kolejny numer porządkowy poczynając od numeru 411, a numer nadawany jest w kolejności wniosków.

§ 6

Prezes Zarządu Koła przesyła, podpisaną przez siebie zbiorczą listę członków Koła przedstawionych do odznaczenia na papierowym nośniku informacji. Dokument winien zawierać imię, nazwisko i imię ojca, numer legitymacji weterana (jeśli kandydat taką posiada) oraz zgodę wnioskującego na poniesienie określonych kosztów.

§ 7

Dokumenty wymienione w § 6 oraz potwierdzenie wpłaty na rzecz ZG SKMP ONZ powinny być dostarczone do Zarządu Głównego w terminach określonych przez członków Kapituły. 

§ 8

Wraz z Odznaką wręczana będzie legitymacja.

§ 9

Ceremonię wręczenia Odznaki Pamiątkowej należy łączyć z uroczystościami państwowymi i samorządowymi – związanymi z działalnością SKMP ONZ. Odznaka powinna być wręczana wyłącznie przez Prezesa lub Wiceprezesa Koła.

§ 10

Ewidencja osób wyróżnionych Odznaką prowadzona jest na szczeblu Zarządu Głównego przez wyznaczoną do tego osobę.

§ 11

Dopuszcza się możliwość odmowy przyznania lub pozbawienia Odznaki Pamiątkowej w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.