luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Linki/Ustawy

Zarząd Główny SKMP ONZ
MON
Sztab Generalny WP
Dowództwo Generalne SZ RP
Dowództwo Operacyjne SZ RP
Inspektorat Wsparcia SZ w Bydgoszczy
Misje pokojowe ONZ
Strona polskiego MSZ – Operacje i Misje pokojowe ONZ
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP w Bydgoszczy
Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Dom weterana
Polska Zbrojna
Światowa Federacja Weteranów –  World Veterans Federation
https://cslog.wp.mil.pl/pl/
https://13wog.wp.mil.pl/

 
Ustawa    o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19.08.2011 r.
 

USTAWA i ROZPORZĄDZENIA : 
Wszystkie informacje dotyczące Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa znajdziesz pod adresem www.dziennikustaw.gov.pl oraz na polskim serwerze aktów prawnych  www.lex.pl   lub posługując się poniższymi linkami :
USTAWA Ustawa  o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011r. Dz.U. 2011.205.1203  z późniejszymi zmianami – stan na 19.08.2019 r.
ROZPORZĄDZENIA 
pozycja 105    rozp. MON z dnia 20 stycznia 2012  w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom – żołnierzom lub   weteranom poszkodowanym -żołnierzom  oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.
pozycja 187    rozp. MON z dnia 9 lutego 2012   w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi,  poszkodowanemu -żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
pozycja 229    rozp. MON z dnia 16 lutego 2012  w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu  ich wydania, wymiany lub zwrotu.
pozycja 289  rozp. MON z dnia 5 marca 2012  w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów  poszkodowanych -żołnierzy
pozycja 291 rozp. MON z dnia 12 marca 2012   w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi- żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu -żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.
pozycja 322. rozp. MON w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje”(Dz. U. z dnia 26 marca 2012 r.
pozycja 342    rozp. MON z dnia 28 marca 2012  w sprawie warunków i trybu ubiegania się  o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia   w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego -żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
pozycja  345    rozp. MON  z dnia 29 marca 2012   w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
pozycja 351 rozp. MON z dnia 28 marca 2012   w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych żołnierzy.

Status weterana lub weterana poszkodowanego w kilku krokach

Ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203), z późniejszymi zmianami, która przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym  szereg uprawnień.

Kto może się ubiegać 
Przypomnijmy, że o status weterana działań poza granicami państwa mogą ubiegać  się osoby, które brały udział w misji na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa,  nieprzerwanie  przez okres, na jaki została skierowana, jednak  nie krócej niż przez okres 60 dni;

Z kolei weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa to  osoba, która  biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana – żołnierza w kilku krokach 
KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,
KROK 2  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 ( Dz.U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,

numer PESEL,

nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,

  • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,

zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności
Odpowiedni o niekaralności można uzyskać w  punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju .
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki – zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
KROK 4.  Przygotuj wniosek do  ministra obrony narodowej
Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:

  • wniosek do Ministra Obrony Narodowej,
  • zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

KROK 5  Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:
Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji.

Status weterana poszkodowanego  – żołnierza
Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział – na podstawie skierowania – w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku.
KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3),

KROK 2.  Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:

  • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
  • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację „Za zgodność z oryginałem” – które można uzyskać w kancelarii WKU lub organie kadrowym każdej JW. W ostateczności można udać się do notariusza – który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów z oryginałami.

Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres
Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego – żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień – zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w  kraju – należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju.

Kompendium informacji wraz z wzorami dokumentów o status weterana / weterana poszkodowanego, zapomogi itp. zawiera PORADNIK WETERANA


Copyright © 2022 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, koło Nr 22 w Grudziądzu