luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Krzyż za Wybitne Zasługi dla Stowarzyszenia

R E G U L A M I N
NADANIA
„KRZYŻA za WYBITNE ZASŁUGI”
dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

§ 1

Krzyż za Wybitne Zasługi dla SKMP ONZ zwany dalej Krzyżem jest najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Odznaka ta będąca zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawana jest przez Zarząd Główny za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej, społecznej i wspierającej Stowarzyszenie.

§ 2

Krzyż jest nadawany członkom Stowarzyszenia wyróżniającym się wieloletnią aktywną działalnością organizacyjną w ogniwach Stowarzyszenia i jego Zarządach.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krzyż może być nadawany członkom honorowym i wspierającym posiadającym wybitne zasługi na polu współpracy i popularyzacji idei Stowarzyszenia oraz upowszechnianiu wiedzy na temat udziału Żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa.

§ 4

Krzyż nadawany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Krajowych Zjazdów Delegatów.

§ 5

O nadanie Krzyża występuje Prezydium ZG lub Zarząd Koła SKMP ONZ do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z min. 40 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek o nadanie Krzyża jest rozpatrywany przez Kapitułę i przedstawiany Zarządowi Głównemu, który podejmuje uchwałę o jego nadaniu.

§ 6

Krzyż nie jest nadawany pośmiertnie.

§ 7

Aktu dekoracji dokonuje prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez prezesa członek Prezydium Zarządu Głównego.

§ 8

Krzyż jest odznaką jednostopniową i jest przyznany tylko raz. Krzyż nosi się założony na szyję na wstążce o długości 43 cm i szerokości 3,5 cm poniżej węzła krawata. Baretka Krzyża jest noszona po odznaczeniach państwowych i resortowych, przed baretką złotego medalu za Zasługi dla SKMP ONZ. Krzyże posiadają swoje kolejne numery. Wraz z Krzyżem wręczany jest okolicznościowy pamiątkowy dyplom podpisany przez prezesa
Stowarzyszenia i prezesa Kapituły.

§ 9

W przypadku, gdy osoba wyróżniona Krzyżem dopuści się czynów w skutek, których staje się niegodna jego posiadania, na wniosek koła lub Prezydium ZG, po zaopiniowaniu przez Kapitułę, Zarząd Główny Stowarzyszenia może pozbawić ją Krzyża.

§ 10

Koszt wytworzenia Krzyża oraz koszty dodatkowe pokrywane są z funduszu Stowarzyszenia.

§ 11

Zarząd Główny w rocznym preliminarzu zabezpieczy odpowiedni fundusz na opłacenie niezbędnej liczby Krzyży.

§ 12

Wniosek o nadanie Krzyża powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać pełną charakterystykę całokształtu pracy organizacyjnej i społecznej kandydata.

§ 13

Rejestr osób uhonorowanych Krzyżem oraz całą dokumentację prowadzi Kapituła. Wszystkie problemy techniczne związane z zamówieniami i dystrybucją są uzgadniane z Prezydium ZG Stowarzyszenia.

 

Wprowadzony uchwałą Zarządu Głównego nr 12/ZG/IV/2023 z dnia 25.03.2023 r.